Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Školní psycholog

Na Akademickém gymnáziu působí školní psycholožka PhDr. Alexandra Krpenská, která je k dispozici studentům, jejich rodičům a pedagogům v následujících termínech a časech:

Konzultační hodiny
pondělí13.00–17.00
úterý10.30–17.00
středa13.00–16.30
čtvrtek10.30–14.00
pátek10.30–15.00

 
Po předchozí domluvě je možná konzultace i mimo uvedené hodiny.

V uvedeném čase je psycholožka přítomna ve škole, ne vždy bude k zastižení ve své kanceláři. Individuální konzultace si proto domlouvejte předem na e-mailu psycholog@agstepanska.cz.

 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Individuální konzultace probíhají v případě zájmu studentky nebo studenta. Je-li dán podnět ke konzultaci ze strany rodiče či učitele, je studentům nabídnuta tato možnost řešení jejich obtíží, nemají však povinnost na konzultace docházet. Na školní psycholožku se mohou obracet také rodiče našich studentů, pokud chtějí zkonzultovat výchovné či výukové potíže svých dětí nebo pokud mají pocit, že jejich dítě něco trápí.

V rámci individuálních konzultací školní psycholožka nabízí studentům a studentkám pomoc a podporu při řešení školních i osobních potíží, a také v rámci jejich osobnostního rozvoje. Poskytuje krizovou intervenci těm, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci. Nedílnou součástí její práce je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kromě individuální práce se žáky se rovněž věnuje třídním kolektivům, což zahrnuje mapování vzájemných vztahů a atmosféry, aktivity zaměřené na podporu komunikace a kooperace. V rámci tříd se snaží o podporu zdravých vztahů, stejně jako o prevenci sociálně-patologických jevů. S třídními kolektivy pracuje již na adaptačním kurzu a průběžně pokračuje až do ukončení studia.

V případě dlouhodobějšího individuálního poradenství je u nezletilých nutný individuální písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců nezletilého.

Školní psycholožka je nezávislá, je vázána mlčenlivostí a řídí se etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (GDPR). Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, a informace získané v průběhu individuálních konzultací se studenty jsou dalším osobám sdělovány ve formě a rozsahu umožňující zachování důvěry dítěte ke školní psycholožce. Výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

Kontakty

e-mail: psycholog@agstepanska.cz
telefon: 221421935
místnost č. 102b

 

Dokumenty

 

Užitečné odkazy