Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Koordinátor preventivních aktivit

Koordinátor preventivních aktivit (školní metodik prevence)

Mgr. Denisa Fousková
Email: denisa.fouskova@agstepanska.cz

Konzultační hodiny: 
úterý 13.30–15.00
v případě potřeby o hlavních přestávkách a po domluvě kdykoli.
kabinet 204
tel.: 221421954 

Koordinátor preventivních aktivit (školní metodik prevence) – náplň činnosti

1) Metodické a organizační činnosti

 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a odbornými pracovišti (PPP, policií, poradenskými, terapeutickými, preventivními, neziskovými a krizovými pracovišti),
 • kontaktování příslušného odborného pracoviště v případě výskytu sociálně-patologických jevů,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení,
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů,
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti KPA.

2) Informační činnosti

 • Předávání odborných informací, nabídek programů a projektů o problematice SPJ pedagogům školy, vedení školy,
 • prezentace výsledků preventivní práce školy,
 • získávání nových odborných informací a metodických materiálů (elektronických, tištěných, audiovizuálních apod.),
 • studium a další vzdělávání v oblasti SPJ, spolupráce s odbornými pracovišti (VŠ, PPP, metodickými centry, policií ČR, neziskovými organizacemi, krizovými centry, jinými školami pod.).

3) Poradenské činnosti

 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • zajišťování terapeutické péče odpovídajícího odborného pracoviště pro žáky (ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem, třídními učiteli, vedením školy),
 • spolupráce s třídními učiteli při monitoringu a zachycení projevů chování souvisejících s rozvojem SPJ u žáků (jednotlivců, skupin, tříd),
 • sledování rizikových faktorů souvisejících s rozvojem SPJ, vzájemná informovanost pedagogických pracovníků.

 

Péče o studenta

Individuální konzultace probíhají v případě zájmu studentů v konzultačních hodinách KPA nebo dle dohody i mimo konzultační hodiny. Je-li dán podnět ke konzultaci ze strany rodiče nebo učitele, je studentům nabídnuta tato možnost řešení jejich situace.
V rámci individuálních konzultací nabízí KPA studentům pomoc a podporu při řešení školních i osobních problémů. Spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem, třídním učitelem a vedením školy. Součástí práce KPA je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vyjma individuální práce se žáky se KPA také věnuje třídním kolektivům, což zahrnuje mapování vzájemných vztahů a atmosféry. KPA zajišťuje orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování - poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem, výchovným poradcem, vedením školy). KPA spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů. KPA vytváří podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.