Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Podzim 2018

  • Spuštění přihlašování: 11. 6. 2018 (zde vás budeme informovat o tom, jak se přihlásit)
  • Nejzazší datum, do kterého žáci musí předat škole přihlášku: 25. 6. 2018
  • Didaktické testy a písemné práce společné části: 3.–5. září 2018
  • Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury:
    Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce (tj. nejpozději do 30. září 2018). Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.

Jaro 2018

  • Předání maturitních vysvědčení: pondělí 11. června 2018 od 18.00, Staroměstská radnice, od 17.00 nácvik nástupů
  • Zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky 2018 – jaro:
    Protokoly o výsledcích SČ MZ 2018 budou zpřístupněny v knihovně projektu MZ2018 v pátek 15. června 2018, tedy po vypořádání všech omluv z jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018. Informace o tom, zda žák zažádal o zaslání protokolu o výsledcích společné části v elektronické podobě, je uvedena na samotném protokolu a současně v IS CERTIS v odkazu Žáci (MZ2018 – Žáci) ve sloupci „Udělen souhlas s odesláním VPŽ“. Je-li v tomto sloupci uvedeno „Ano“, žák zažádal o elektronické zaslání závěrečných dokumentů (včetně protokolu o výsledcích společné části) a tyto dokumenty mu budou zaslány prostřednictvím výsledkového portálu (tzv. výsledkový portál žáka, VPŽ). Protokol o výsledcích SČ MZ je vyhotoven pro každého žáka, který se přihlásil alespoň k jedné zkoušce společné části MZ a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání. Žáci, kteří neukončili poslední ročník, protokol neobdrží.

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2018

Státní část:

Další informace

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nebudou přihlašovat v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení. Přihlášení k této nepovinné výběrové zkoušce je možné do 31. ledna 2018 prostřednictvím portálu VPŽ.
Informace o výhodách absolvování zkoušky naleznete v přiloženém dokumentu a letáku.

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.