Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Společnost AG

Aktuální dokumenty SAG:

Základní informace o SAGu

Společnost Akademického gymnázia (dále jen SAG) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Cílem činnosti je podpora, propagace a rozvoj školy jak po stránce ekonomické, tak po stránce kulturní a společenské. Sdružení přispívá rovněž k udržování tradičního společenství absolventů, pedagogů a rodičů a svou činností pomáhá reprezentovat AG na veřejnosti. Členy jsou rodiče, absolventi, pedagogové a přátelé školy, kteří uhradili členský příspěvek pro následující účetní období.

Mezi hlavní aktivity zabezpečované SAG patří příprava a zajištění tradičního maturitního plesu AG v pražské Lucerně, finanční podpora sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných ve spolupráci s vedením AG. Úspěšně je rozvíjena oblast jazykového vzdělávání podporou výměnných pobytů v zahraničí či návštěvami a předáváním zkušeností zahraničních lektorů u nás. Neméně významnou oblastí činnosti se jeví podpora sociálně slabších žáků i výrazně talentovaných studentů. SAG se také finančně podílí na vydání Almanachu AG.

Činnost SAG a její aktivity vycházejí z ekonomických možností společnosti. Její rozpočet je založen především na příspěvcích rodičů a sponzorských darech partnerů. 

Pro jeden školní rok byla výborem SAG navržena výše příspěvku pro rodiče, členy SAG a fyzické osoby minimálně 500 Kč, pro právnické osoby 2000 Kč. Příspěvky budou vybírány v hotovosti v listopadu na třídních schůzkách prostřednictvím třídních důvěrníků z řad rodičů. Příspěvky lze také poukázat ve prospěch SAG na účet číslo 26636111/0100 u KB převodem nebo složenkou.

Vážení přátelé, pokud by Vám budoucnost Akademického gymnázia, se kterým Vás možná pojí obchodní, společenské či osobní vazby, nebyla lhostejná, můžete se podílet na jeho rozvoji finančním darem, materiální pomocí, svými zkušenostmi a nápady.  Výbor SAG děkuje předem za Vaši laskavost a je kdykoli připraven individuálně řešit Vaše podněty.

Členové výboru SAG:

Jarmila Richtárová
PaedDr. Milan Štěrba
MUDr. Kateřina Hynová
Aneta Snopova
Ing. Marie Turková

Zápisy ze schůzí:

 

Žádost o finanční příspěvek pro školu

Vážení rodiče,
ředitel AG, Společnost Akademického gymnázia a Studentský parlament si přejí naplnit požadavek žáků zahrát si v době volna stolní fotbálek.
Proto se obracíme na rodiče o pomoc finanční nebo materiální. Jediný možný prostor pro tuto aktivitu je zadní dvorek školy:

K vybavení je nutný nákup několika hracích fotbálků, stolů k posezení a sedacích pytlů.
Více informací a možnosti jak přispět naleznete v tomto dokumentu.
Děkujeme za každou pomoc!