Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Školní psycholog

Na AG v současnosti školní psycholog bohužel nepůsobí.

 

Náplní práce školní psycholožky je psychologická poradenská činnost pro studentky a studenty, jejich rodiče a pedagogy, a také komplexní práce s třídními kolektivy. Poskytuje krizovou intervenci  studentkám a studentům, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci.

Studentkám a studentům v rámci individuálních konzultací nabízí pomoc a podporu při jakýchkoliv školních i osobních potížích či nejistotách, ale také v rámci osobnostního rozvoje. Individuální konzultace probíhají v případě zájmu studentky nebo studenta. Je-li dán podnět ke konzultaci ze strany rodiče či učitele, je studentům možnost spolupráce na řešení jejich obtížích nabídnuta, nemají však povinnost na konzultace docházet.

Nedílnou součástí práce školní psycholožky je péče o integrované studenty, studenty se specifickými poruchami učení a s jinými výukovými a výchovnými problémy.

Ve třetím ročníku pak školní psycholožka nabízí možnost kariérního poradenství při výběru vysoké školy.

Na školní psycholožku se mohou obracet také rodiče našich studentů, pokud chtějí zkonzultovat výchovné či výukové potíže svých dětí, mají pocit, že jejich dítě něco trápí, ale také pokud zvažují, jak své děti podpořit v jejich profesním či volnočasovém směřování.

Práce se třídami zahrnuje především sledování vztahů a atmosféry ve třídě a aktivity zaměřené na podporu komunikace a kooperace. V rámci třídního kolektivu se snaží o podporu zdravých vztahů, stejně jako o prevenci sociálně-patologických jevů. Práce se třídami začíná na adaptačním kurzu a pokračuje několika setkáními během výuky, především v průběhu prvního ročníku.

Studentům, rodičům a učitelům je školní psycholožka k dispozici jak pro jednorázové konzultace, tak pro dlouhodobější systematickou spolupráci.

K individuální systematické práci se studenty, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný individuální písemný souhlas zletilého studenta, resp. rodičů či zákonných zástupců nezletilého studenta. Tento souhlas je podepisován až v případě, že vznikne potřeba systematické práce se studentkou či studentem.

Školní psycholožka je nezávislá pracovnice školy, je vázána mlčenlivostí a řídí se etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (GDPR). Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, a informace získané v průběhu individuálních konzultací se studenty jsou dalším osobám sdělovány ve formě a rozsahu umožňující zachování důvěry dítěte ke školní psycholožce. Výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa. 

Ke stažení: dopis pro rodiče s návratkou (souhlas s preventivní péčí školního psychologa)
 

Profesní poradenství

Školní psycholožka nabízí studentům třetích a čtvrtých ročníků možnost poradenství týkající se jejich profesní orientace a volby VŠ. Toto poradenství zahrnuje psychologickou diagnostiku schopností, motivace, osobnostních předpokladů a profesních zájmů. Testování probíhá skupinově ve vypsaných termínech v době vyučování (převážně v průběhu října a listopadu). Následně jsou studenti individuálně zváni k rozhovoru nad výsledky testů, kde jsou dále diskutovány jejich školní výsledky, zájmy, představy a také možnosti jejich uplatnění.

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o zpoplatněnou službu, neboť vyžaduje nakoupení testových materiálů a také čas nad rámec úvazku školní psycholožky. Testování spolu s rozhovorem stojí 200 Kč.

Nezbytnou podmínkou účasti na testech je písemný souhlas rodičů v případě, že je student nezletilý.
 

Kontakty

Na AG v současné době školní psycholog nepůsobí.
e-mail: psycholog@agstepanska.cz
telefon: 221421935
místnost č. 103

 

Užitečné odkazy